Krukay Chinese

เรียนรู้ภาษาจีน เรียนรู้วัฒนธรรม


บทอ่าน กำแพงเมืองจีน

    在中国的北部,有一道八千多公里长的城墙。它东起河北省的山海关,西到甘肃省的嘉峪关,从东到西经过了辽宁、河北、山东、天津、北京、内蒙古、山西、陕西、宁夏、甘肃等省市自治区。它就是人们所说的 “万里长城” ,是人类历史上伟大的建筑工程之一。