Tag : คำอธิบายประกอบ

คำอธิบายประกอบ ศาสนา ศาสนาพุทธของไทยและจีน
ศาสนา ศาสนาพุทธของไทยและจีน

三、 注释
(一)岂不是(二)可
(三)上座部佛教(四)大乘佛教

คำอธิบายประกอบ ลัทธิเต๋าและศาสนาเต๋า วัฒนธรรมลัทธิหรู
07_01

三、 注释
(一)将(二)生辰八字(三)五斗米道
(四)太平道(五)《道德经》、《太平经》
(六)《四书》、《五经》
(七)从……上来说(八)据……理解
(九)简单地说(十)三纲、五常

คำอธิบายประกอบ เทศกาลจีน ศิลปหัตถกรรมจีน
06-02-02

三、 注释
(一)更岁交子(二)按照
(三)总而言之(四)提
(五)这么说来(六)可不是

คำอธิบายประกอบ กำแพงเมืองจีน ชนกลุ่มน้อย
กำแพงเมืองจีน ชนกลุ่มน้อย

三、 注释
(一)扬长而去(二)难怪
(三)中国通(四)看来

คำอธิบายประกอบ นครปักกิ่ง เมืองซีอาน
03_001

三、 注释
(一)再……不过
(二)一来…… 二来……
(三)不愧是

คำอธิบายประกอบ อาหารจีน ชาจีน
อาหารจีนและชาจีน

三、 注释
(一)以……为……
(二)不得不
(三)听说
(四)不敢当

คำอธิบายประกอบ อักษรจีน ภาพวาดจีน
อักษรจีนและภาพวาดจีน

三、 注释
(一)所
(二)你看
(三)白
(四)一回事
(五)正所谓