หมวด : บทที่ห้า

changcheng map

https://www.chinahighlights.com/greatwall/map.htm

5.2 ชนกลุ่มน้อย

ชนกลุ่มน้อย บทแปลที่ 1 เหว่ยฉาย: หวางเฟย ผมอยากถามคุณสั

5.1 กำแพงเมืองจีน

กำแพงเมืองจีน บทแปลที่ 1 กำแพงเมืองจีน หรือที่ผู้คนเรีย

วิธีใช้คำ กำแพงเมืองจีน ชนกลุ่มน้อย
05-02

四、 词语用法
(一)早就(二)逐渐
(三)然后(四)让
(五)常常(六)究竟
(七)免得

คำอธิบายประกอบ กำแพงเมืองจีน ชนกลุ่มน้อย
กำแพงเมืองจีน ชนกลุ่มน้อย

三、 注释
(一)扬长而去(二)难怪
(三)中国通(四)看来

บทสนทนา ชนกลุ่มน้อย
05-02

二、 会话 少数民族ชนกลุ่มน้อย