หมวด : คุยกับครูเก๋

คำศัพท์เสริมพื้นฐานบทเรียน เรียนรู้ภาษาจีน เรียนรู้วัฒนธรรม

ผู้ที่มีความรู้ภาษาจีนในระดับต้น สามารถเรียนคำศัพท์ระดั

ประกาศจีน3

นิสิตสามารถซื้อตำราเรียนวิชาจีน 3 ไดที่ห้องภาควิชาตั้งแ