Krukay Chinese

เรียนรู้ภาษาจีน เรียนรู้วัฒนธรรม


8.1 ศาสนา

บทแปล 8.1

จากการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งของระดับอารยธรรมทางสังคมของมวลมนุษยชาติ หลังจากที่ผู้คนได้รับความพึงพอใจในเรื่องความต้องการทางวัตถุแล้ว ก็เริ่มเสาะแสวงหาในด้านของจิตวิญญาณ เลยเกิดปรัชญา ศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และปรากฏวัฒนธรรมอื่นๆขึ้น ตลอดหลายร้อยหลายพันปีที่ผ่านมา ศาสนาได้อธิบายที่มาและที่ไปของจักรวาลและมวลมนุษยชาติ สร้างความเชื่อให้กับผู้คน อบรมสั่งสอนเรื่องคุณธรรมและจิตใจที่ดีงาม ควบคุมส่วนที่่ชั่วร้ายของจิตใจมนุษย์ กลายเป็นเสาหลักทางจิตวิญญาณและเครื่องปลอบประโลมทางจิตใจในชีวิตของผู้คน

ทุกประเทศและชนเผ่าในโลก โดยพื้นฐานแล้วต่างก็มีศาสนาของตนเอง ถึงแม้ว่าในด้านของเนื้อหาและรูปแบบจะแตกต่างกันร้อยพันอย่าง แต่ส่วนมากต่างก็มีจุดหนึ่งที่ร่วมกันนั่นก็คือ เชื่อว่าในโลกความเป็นจริงยังมีเทพที่มีความสามารถสารพัดอย่าง เขาได้สร้างจักรวาลและมวลมนุษยชาติขึ้นมาและตัดสินชะตาชีวิตของพวกเขา เมื่อความยำเกรงและความนับถือต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้พัฒนาเป็นระบบความเชื่อและลัทธิทางศาสนา เมื่อเกิดสำนักคำสอนที่แข็งแกร่งและพิธีกรรมที่มีระเบียบแบบแผนขึ้นแล้ว ศาสนาศาสนาหนึ่งก็ถือกำเนิดขึ้น พิจารณาจากเวลา ขอบเขตของอิทธิพลและจำนวนของสานุศิษยํที่สืบทอดต่อกันมา ศาสนาคริสต์ ศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลามถือเป็น 3 ศาสนาหลักของโลก นอกจากนั้นก็ยังมีศาสนายิว ศาสนาพราหมณ์ และศาสนาอื่นๆอีกมากมายนับไม่ถ้วน

คัมภีร์ของศาสนาคริสต์คือ”คัมภีร์ไบเบิล” คนที่สร้างขึ้นมาคือพระเยซู คนประมาณ1ใน3ของโลกเป็นคริสตศาสนิกชน พวกเขาคิดว่าพระผู้เป็นเจ้าสร้างจักรวาลและมวลมนุษยชาติขึ้นมา เชื่อว่าพระเยซูคริสต์คือผู้ไถ่บาปของโลก ถ้าหากผู้คนเชื่อในพระเยซู รักพระผู้เป็นเจ้า รักเพื่อนมนุษย์ ก็จะสามารถไถ่บาปกำเนิดที่อดัมกับอีฟสร้างไว้ให้กับพวกเขาได้ พอตายไปก็จะได้ขึ้นสวรรค์ ได้รับชีวิตอันเป็นนิรันดร์ ผู้คนนำปีที่พระเยซูเกิดมากำหนดเป็นปีแรกของคริสตศักราช นำเอาวันที่ 25 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันเกิดของพระเยซู เรียกว่าวันคริสต์มาส นอกจากวันคริสต์มาสแล้ว เทศกาลที่สำคัญของศาสนาคริสต์ยังมีเทศกาลอีสเตอร์ เทศกาลขอบคุณพระเจ้า เทศกาลฮาโลวีน และอื่นๆ

ศาสนาอิสลามถือกำเนิดขึ้นในศตวรรษที่ 7 ที่คาบสมุทรอาหรับ มีคัมภีร์คือ “คัมภีร์อัลกุรอาน” (หรือเรียกว่า “คัมภีร์โกหร่าน”) ตอนนี้เผยแผ่ไป 50 กว่าประเทศแล้วใขเอเชียและแอฟริกา มีอิสลามิกชนเกิน 15 ล้านล้านคน ซึ่งก็คือมุสลิม มุสลิมเชื่อว่าพระอัลเลาะห์เป็นผู้กุมชะตาทั้งหมดของจักรวาลแต่เพียงผู้เดียว คิดว่าพระศาสดามุฮัมหมัดคือทูตที่พระอัลเลาะห์ส่งลงมายังโลกมนุษย์ พวกเขาเชื่อว่าทุกความเป็นไปในโลกมนุษย์ถูกกำหนดโดยพระอัลเลาะห์ทั้งสิ้น มนุษย์เมื่อมีชีวิตอยู่บนโลก ก็ควรจะทำตามปณิธานของพระอัลเลาะห์ มิฉะนั้นทั้งในชาตินี้และชาติหน้าก็จะถูกลงโทษ พวกเขาเชื่อว่า สรรพสิ่งในจักรวาลล้วนแต่จะถูกทำลายให้พินาศย่อยยับในวันหนึ่ง แต่พระอัลเลาะห์ก็จะทำให้สรรพสิ่งคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งเพื่อพิพากษา มนุษย์เมื่อมีชีวิตอยู่ก็ควรจะกระทำความดีไว้ให้มาก ไม่กระทำความเลว แบบนี้จึงจะได้ขึ้นสวรรค์ในวันพิพากษาและเสวยสุขไปจนนิรันดร์ ในทางกลับกันก็จะต้องถูกส่งไปนรก ทนทุกข์ทรมานไปชั่วกัปชั่วกัลป์

ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดในโลกศาสนาหนึ่ง ถือกำเนิดขึ้น 680 ปีก่อนคริสตศักราชในอินเดียโบราณ พระศากยมุนีพุทธเจ้าผู้สร้างสมัยเยาว์วัยทรงเป็นองค์รัชทายาท บำเพ็ญทุกรกิริยาเพื่อรู้ถึงความทรมานจากการเกิด แก่ เจ็บ ตายของผู้คน เพื่อที่จะหาวิธีหลุดพ้น ท่านได้ทรงสละราชบัลลังก์และออกผนวช ในขณะที่อายุได้ 35 พรรษา พระศากยมุนีพุทธเจ้าที่ได้ผ่านการบำเพ็ญทุกรกิริยาก็ได้ตรัสรู้อย่างทะลุปรุโปร่งถึงความจริงพื้นฐานของชีวิตและจักรวาล ทรงริเริ่มก่อตั้งพระพุทธศาสนาและเผยแผ่ในอินเดีย ความหมายของ”พุทธะ”คือ”ผู้ตื่น” เป็นผู้ที่มีสติปัญญา อารมณ์ และความสามารถอยู่ในระดับที่เป็นเลิศที่สุด ท่านไม่เพียงแต่ตรัสรู้ความจริงพื้นฐานของจักรวาล ชีวิต และหลุดพ้นจากความทรมานจากการเกิด แก่ เจ็บ ตายเท่านั้น ยังทรวช่วยให้คนอื่นได้ตรัสรู้และหลุดพ้นอีกด้วย ศาสนาพุทธเชื่อว่า สรรพสิ่งในโลกไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยเทพผู้มีความสามารถสารพัดอย่างเพียงองค์เดียวและไม่ได้มีชีวิตอมตะนิรันดร์ การดำรงอยู่และอันตรธานของสรรพสิ่งนั้นขึ้นอยู่กับเหตุแห่งกรรมและมีพบก็ต้องมีพราก โชคไม่ว่าจะดีร้าย หายนะหรือความสุขสมหวังของมนุษย์ผู้หนึ่งไม่ได้ถูกกำหนดโดยพุทธะ แต่ขึ้นอยู่กับว่าตนเองมีพฤติกรรมที่ดีหรือเลวและขยันขันแข็งหรือไม่ ยศถาบรรดาศักดิ์ล้วนแต่เป็นภาพลวงตา แต่ผู้คนมีชีวิตที่ลุ่มหลง ทุกข์ทรมานเพราะตัณหาที่ต่างกันมากมาย เพียงแค่ตั้งใจศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างไม่ย่อท้อ เจริญสติปัญญา ก็มีโอกาสที่จะบรรลุโสดาบันได้ หลักคิดของศาสนาพุทธทั้งกว้างขวางและลึกซึ้ง มีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อวัฒนธรรมของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมเอเชีย

ในสังคมศาสนาของสมััยก่อน หากผู้ใดไม่นับถือศาสนาหรือนับถือศาสนาอื่น ก็จะถูกผู้คนมองว่าเป็นพวกนอกศาสนาและถูกทำร้ายอย่างโหดร้ายทารุณ ในโลกปัจจุบัน อิสระในการนับถือศาสนา ได้กลายเป็นสิทธิขึ้นพื้นฐานของพลเมืองไปแล้ว