Krukay Chinese

เรียนรู้ภาษาจีน เรียนรู้วัฒนธรรม


คำศัพท์เสริม

คำศัพท์เสริม

第一课

短文

1. 记录 动/ jìlù จดบันทึก บันทึก
2. 文字 wénzì อักษร
3. 至今 zhìjīn จนกระทั่งปัจจุบันนี้

จนบัดนี้

4. 历史 lìshǐ ประวัติศาสตร์
5. 世界 shìjiè โลก
6. réng ยังคง
7. 使用 shǐyòng ใช้
8. 根据 动/ gēnjù ตาม หลักฐาน
9. zào สร้าง
10. 感动 gǎndòng ซาบซึ้ง ทำให้ซาบซึ้ง
11. guǐ ผี
12. 历来 lìlái แต่ไหนแต่ไรมา
13. 尊敬 zūnjìng เคารพ
14. shí เก็บ หยิบ
15. 随便 suíbiàn เรื่อยเปื่อย ตามสบาย อย่างไรก็ได้
16. 专门 zhuānmén โดยเฉพาะ
17. 统一 动/ tǒngyī รวมเป็นหนึ่ง เอกภาพ
18. shāo เผา
19. 表示 动/ biǎoshì แสดง สีหน้าท่าทางที่แสดงความคิดหรืออารมณ์
20. 事物 shìwù สรรพสิ่ง เหตุการณ์
21. 成为 chéngwéi กลายเป็น
22. 目前 mùqián ปัจจุบัน
23. 以及 yǐjí และ กับ
24. 笔画 bǐhuà ขีด ลายเส้น
25. 方块 fāngkuài สี่เหลี่ยม
26. 复杂 fùzá ซับซ้อน
27. 长期 chángqī ระยะเวลายาวนาน
28. 地位 dìwèi ฐานะ
29. 少数 shǎoshù ส่วนน้อย
30. 教育 jiàoyù อบรม สอน การศึกษา
31. 政府 zhèngfǔ รัฐบาล
32. 简化 jiǎnhuà ทำให้ง่าย

 

会话

1. gǎo ทำ จัดการ
2. 讲解 jiǎngjiě อธิบาย
3. 知识 zhīshi ความรู้
4. 墨汁 mòzhī น้ำหมึกดำของจีน
5. 彩色 cǎisè หลากสีสัน
6. 羽毛 yǔmáo ขนของนกหรือขนของสัตว์
7. 山水 shānshuǐ ภูเขาและสายน้ำ (ทิวทัศน์)
8. 远景 yuǎnjǐng ทิวทัศน์มุมกว้างระยะไกล
9. 故意 gùyì ตั้งใจ เจตนา
10. 空间 kōngjiān ที่ว่าง
11. shī บทกวี
12. 精美 jīngměi ประณีตงดงาม
13. 国教 guójiào ศาสนาประจำชาติ
14. 壁画 bìhuà ภาพวาดฝาผนัง
15. 形容 xíngróng บรรยาย

第二课

短文

1. 文明 名/ wénmíng อารยธรรม ที่มีอารยธรรม
2. 丰富 动/  fēngfù ทำให้อุดมสมบูรณ์ อุดมสมบูรณ์
3. 特点 tèdiǎn เอกลักษณ์
4. 饺子 jiǎozi เกี๊ยว
5. 饼子 bǐngzi ขนมแป้งอบของจีน
6. 花卷 huājuǎn ขนมซาลาเปาแบบหนึ่งของจีน
7. 小笼包 xiǎolóngbāo ซาลาเปา
8. 拉面 lāmiàn เส้นหมี่ทำจากแป้งสาลี
9. 食品 shípǐn อาหาร ของกิน
10. 蔬菜 shūcài ผักสด
11. 沿 介/ yán ตาม ริม ขอบ
12. 地区 dìqū เขต พื้นที่
13. 海鲜 hǎixiān อาหารทะเล
14. 生姜 shēngjiāng ขิงสด
15. 大蒜 dàsuàn กระเทียม
16. cōng ต้นหอม
17. 胡椒 hújiāo พริกไทย
18. 采用 cǎiyòng เลือกใช้
19. 特色 tèsè ลักษณะเฉพาะ
20. 清淡 qīngdàn (รสชาติอาหาร) อ่อน ใส ไม่เลี่ยน
21. 鲜美 xiānměi (ผัก ผลไม้) สด
22. 注重 zhùzhòng ให้ความสำคัญ ให้ความสนใจ
23. 独特 dútè เด่นเป็นพิเศษ
24. 宫廷 gōngtíng พระราชวัง

 

会话

1. เส้นไหม
2. 技术 jìshù เทคนิค ฝีมือ
3. hán ซ่อนแฝง อม
4. 香味 xiāngwèi กลิ่นหอม
5. 明亮 míngliàng สว่างไสว แวววาว

 

第三课

短文

1. 首都 shǒudū เมืองหลวง
2. 政治 zhèngzhì การเมือง การปกครอง
3. 经济 jīngjì เศรษฐกิจ
4. 文化 wénhuà วัฒนธรรม
5. 交往 jiāowǎng คบค้าสมาคม
6. 重要 zhòngyào สำคัญ
7. 窗口 chuāngkǒu หน้าต่าง
8. 先后 名/ xiānhòu ก่อนหลัง
9. 深厚 shēnhòu ลึกซึ้ง (ความสนิทสนม)

แน่นหนา (พื้นฐาน)

10. 名胜 míngshèng สถานที่ที่มีทิวทัศน์สวยงามขึ้นชื่อ
11. 古迹 gǔjì โบราณสถานที่มีชื่อเสียง
12. 同时 名/ tóngshí ในขณะเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
13. 皇宫 huánggōng พระราชวัง
14. 皇帝 huángdì จักรพรรดิ พระราชา กษัตริย์
15. 心目 xīnmù จิตใจ ความคิด
16. 四周 sìzhōu บริเวณโดยรอบ ทั้งสี่ทิศ
17. 分明 形/ fēnmíng ต่างกันชัดเจน เด่นชัด ชัด
18. 干燥 gānzào แห้งแล้ง จืดชืด
19. 研究 yánjiū ศึกษา วิจัย พิจารณา
20. 变化 biànhuà เปลี่ยนแปลง
21. 改善 gǎishàn แก้ไข
22. 环境 huánjìng สิ่งแวดล้อม
23. 污染 wūrǎn มลพิษ
24. dàpī ลักษณนามใช้กับสินค้าหรือคนจำนวนมาก
25. cūn หมู่บ้าน
26. jiè ครั้ง (ใช้กับการประชุมใหญ่)
27. 精彩 jīngcǎi อลังการ ยอดเยี่ยม
28. 动/ sài แข่งขัน การแข่งขัน
29. 深刻 shēnkè ลุ่มลึก (เนื้อหา)

ลึกซึ้ง (ความประทับใจ)

30. 印象 yìnxiàng ความประทับใจ ความซาบซึ้ง

ความรู้สึก (ที่มีต่อภาพลักษณ์ของบุคคลอื่นในใจ)

 

会话

1. 寒假 hánjià ปิดเทอมภาคฤดูหนาว
2. 聊天儿 liáotiānr คุยสัพเพเหระ
3. 出发 chūfā ออกเดินทาง
4. 遇到 yùdào พบ ประสบ
5. 紧张 jǐnzhāng ตึงเครียด อุปทานน้อยกว่าอุปสงค์
6. 麻烦 动/ máfɑn รบกวน ยุ่งยาก วุ่นวาย
7. bīng ทหาร
8. 社会 shèhuì สังคม
9. 资料 zīliào วัตถุดิบ

 

第四课

短文

1. 世间 shìjiān โลกมนุษย์
2. 百姓 bǎixìng ประชาชน
3. 举行 jǔxíng จัด (งานเลี้ยง งานพิธีการ)
4. 艺术 yìshù ศิลปะ
5. sōng ต้นสน
6. bǎi ต้นสนชนิดหนึ่ง
7. 完整 wánzhěng ครบถ้วน สมบูรณ์
8. 围墙 wéiqiáng กำแพงล้อมรอบ

 

 

9. 冬至 dōngzhì ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์โคจรผ่าน

จุดใต้สุดของเส้นศูนย์สูตร

ประมาณวันที่ 21 22 หรือ

23 ของเดือนธันวาคม

10. 来自 láizì มาจาก
11. 声波 shēngbō คลื่นเสียง
12. pèng สัมผัส แตะ
13. 周围 zhōuwéi แวดล้อมรอบด้าน
14. 神奇 shénqí ปาฏิหาริย์
15. pāi ปรบ(มือ) ถ่าย(รูป)
16. 场所 chǎngsuǒ สถานที่
17. 精华 jīnghuá ส่วนที่เยี่ยมยอดที่สุด
18. 水准 shuǐzhǔn ระดับ (วัฒนธรรม มาตรฐาน)
19. 无论 wúlùn ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม
20. 数学 shùxué คณิตศาสตร์
21. 美学 měixué ศิลปกรรมศาสตร์

 

会话

1. 宫殿 gōngdiàn พระราชวัง
2. 出生 chūshēng เกิด
3. 名/ jiè วงการ
4. 领导 动/ lǐngdǎo นำ  ผู้นำ
5. 进行 jìnxíng ดำเนินการ
6. 开放 kāifàng เปิด (ให้เข้าชม ถนนให้เข้าออก)

ยกเลิก (ข้อจำกัด การปิดกั้นเสรีภาพ)

บาน (ดอกไม้)

7. 传统 chuántǒng ประเพณี

 

第五课

短文

1. 自治区 zìzhìqū เขตปกครองตนเอง
2. 伟大 wěidà ยิ่งใหญ่
3. 军事 jūnshì การทหาร
4. 战乱 zhànluàn ความวุ่นวายจากภัยสงคราม
5. 相互 xiānghù ซึ่งกันและกัน
6. 烽火 fēnghuǒ ไฟแจ้งเหตุ
7. 士兵 shìbīng ทหาร
8. 敌人 dírén ศัตรู
9. 边境 biānjìng ชายแดน
10. 报警 bàojǐng ส่งสัญญาณเตือนภัย แจ้งความ
11. 烽烟 fēngyān ควันแจ้งเหตุ
12. rán ลุกไหม้ จุดไฟ
13. 上达 shàngdá ส่งข่าวรายงาน (ต่อผู้บังคับบัญชา)
14. 组织 动/ zǔzhī จัดตั้ง องค์กร
15. 军队 jūnduì กองทัพ
16. 线 xiàn เส้น เขต
17. 民族 mínzú ชนเผ่า
18. 放牧 fàngmù เลี้ยงปศุสัตว์ (ตามทุ่งหญ้า)
19. อยู่อาศัย
20. 防守 fángshǒu รักษาการณ์
21. 有效 yǒuxiào ได้ผล มีผล
22. 国防 guófáng การป้องกันประเทศ
23. 利用 lìyòng ใช้ประโยชน์
24. 天然 tiānrán ธรรมชาติ (สิ่งของที่เกิดจากธรรมชาติ)
25. 使命 shǐmìng ภารกิจ
26. 热爱 rè’ài รักและหวงแหน
27. 和平 hépíng สันติภาพ

会话

1. 数量 shùliàng จำนวน
2. 左右 zuǒyòu ประมาณ (จำนวนโดยประมาณ)
3. 居住 jūzhù อาศัยอยู่
4. 通车 tōngchē เปิดให้แล่น (เส้นทางรถไฟหรือ

รถยนต์เปิดใหม่)

5. 高原 gāoyuán ที่ราบสูง
6. 逐步 zhúbù ค่อยๆ ทีละก้าว
7. 出现 chūxiàn ปรากฏออกมา
8. 反应 fǎnyìng ปฏิกิริยาตอบสนอง
9. 小伙子 xiǎohuǒzi ชายหนุ่ม
10. 品牌 pǐnpái ยี่ห้อ (สินค้า)
11. 亲切 qīnqiè สนิทสนม

 

第六课

短文   

1. 形式 xíngshì รูปแบบ
2. 内容 nèiróng เนื้อหา สาระ
3. 组成 zǔchéng จัดตั้งเป็น
4. 休假 xiūjià ลาพัก (จากการทำงานหรือ

การเรียนตามที่กำหนดเวลาไว้)

5. 农历 nónglì ปฏิทินจันทรคติ
6. 窗花 chuānghuā กระดาษที่ตัดเป็นรูปต่างๆ สำหรับ

ติดที่บานหน้าต่าง

7. 春联 chūnlián คำขวัญคู่สำหรับติดประตูใน

เทศกาลตรุษจีน

8. 年夜 niányè คืนส่งท้ายปีเก่าก่อนวันตรุษจีน
9. 家家户户 jiājiā-hùhù แต่ละบ้าน ทุกบ้าน
10. 热闹 rènào ครื้นเครง
11. 愉快 yúkuài มีความสุข
12. wéi ล้อมวง
13. 元宝 yuánbǎo เงินก้อนในสมัยโบราณ มีลักษณะ

เป็นก้อนเงินหรือทองรูปวง

14. 发财 fācái ร่ำรวย
15. 主要 zhǔyào ที่สำคัญ
16. 祖先 zǔxiān บรรพบุรุษ
17. 按照 ànzhào ตาม

 

18. 春分 Chūnfēn ช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์โคจรผ่าน

เส้นศูนย์สูตรจากทิศใต้ไปทิศเหนือ ประมาณวันที่ 20 หรือ 21มีนาคม

19. 防止 fángzhǐ ป้องกัน ระงับ (เหตุร้าย)
20. 一般 yībān ทั่วไป ธรรมดา
21. 纪念 jìniàn ระลึกถึง
22. 密切 动/ mìqiè ใกล้ชิดสนิทสนิม
23. 农业 nóngyè เกษตรกรรม

 

会话

1. 工艺品 gōngyìpǐn ผลิตภัณฑ์งานศิลปะ
2. tǐng มาก
3. 爱好 àihào ชอบ
4. bǎi จัดวาง
5. 怪不得 动/ guàibude โทษ…ไม่ได้  มิน่า
6. shǒu เฝ้า
7. 简单 jiǎndān ง่าย
8. 动/ suí ติดตาม ปล่อยตามใจ

ตาม (ทิศทาง จุดหมาย)

9. 方便 动/ fāngbiàn สะดวก เหมาะ อำนวยความ

สะดวกให้

10. 剪纸 jiǎnzhǐ กระดาษที่ตัดเป็นภาพ
11. 欢迎 huānyíng ยินดีต้อนรับ

 

第七课

短文

1. miè ทำลาย
2. zhé หัก
3. 思想 sīxiǎng ความคิด
4. 道理 dàolǐ เหตุผล
5. 重用 zhòngyòng ใช้ให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งสำคัญ
6. 世俗 shìsú เกี่ยวกับทางโลก ประเพณีนิยมทั่วไป
7. 苦难 kǔnàn ความทุกข์
8. 获得 huòdé ได้รับ
9. 绝对 juéduì เด็ดขาด
10. 结合 jiéhé เชื่อมต่อ ผูกพัน
11. 创立 chuànglì สถาปนา ก่อตั้ง (เป็นครั้งแรก)
12. 体力 tǐlì กำลังกาย
13. 武术 wǔshù ศิลปะการต่อสู้
14. 气功 qìgōng กำลังภายใน
15. 算命 suànmìng ทำนายดวงชะตา

 

会话

1. 范围 fànwéi ขอบเขต
2. 取消 qǔxiāo ยกเลิก
3. 建立 jiànlì ก่อตั้ง
4. 系统 xìtǒng ระบบ
5. 道德 dàodé ศีลธรรมจรรยา
6. jìn พยายามให้ถึงที่สุด
7. 遵守 zūnshǒu ปฏิบัติตาม
8. 朴素 pǔsù เรียบง่าย
9. 权利 quánlì สิทธิประโยชน์
10. 生存 shēngcún ดำรงอยู่
11. 利益 lìyì ผลประโยชน์
12. 形/ qiáng เข้มแข็ง บีบบังคับ
13. 压迫 yāpò กดขี่ บีบรัด
14. 反抗 fǎnkàng ต่อต้าน
15. 哲理 zhélǐ หลักปรัชญา
16. 照顾 zhàogù ดูแล เอาใจใส่
17. 仇敌 chóudí ศัตรูคู่อาฆาต
18. 封建 fēngjiàn ศักดินา
19. 接受 jiēshòu ยอมรับ
20. 杀害 shāhài สังหาร
21. 实行 shíxíng ดำเนินการ
22. 政策 zhèngcè นโยบาย
23. 延续 yánxù ต่อเนื่อง ยืดเวลาออกไป
24. 教训 动/ jiàoxùn สั่งสอน การสั่งสอน คำสั่งสอน
25. 方针 fāngzhēn นโยบาย

 

第八课

短文

1. 程度 chéngdù ระดับ
2. 需求 xūqiú ความต้องการ
3. 人性 rénxìng คุณธรรมความเป็นมนุษย์
4. 命运 mìngyùn โชคชะตา
5. 天国 tiānguó สวรรค์
6. 超过 chāoguò แซงหน้า ล้ำหน้า
7. 安排 动/ ānpái จัด (ให้เรียบร้อย) การจัดการ
8. 意志 yìzhì ความตั้งใจแน่วแน่
9. 复活 fùhuó คืนชีพ
10. 太子 tàizǐ รัชทายาท
11. 遭受 zāoshòu ประสบ
12. 放弃 fàngqì ละทิ้ง
13. 觉悟 动/ juéwù ตรัสรู้
14. 传播 chuánbō ถ่ายทอด เผยแผ่
15. 情感 qínggǎn อารมณ์ความรู้สึก
16. 圆满 yuánmǎn สมบูรณ์
17. 境地 jìngdì สภาพที่เป็นอยู่
18. jiè ข้อห้าม ศีล
19. 贡献 动/ gòngxiàn อุทิศ คุณูปการ

 

会话

1. 糊涂 hútu เลอะเทอะ สับสน
2. 一辈子 yíbèizi ชั่วชีวิต
3. 勇气 yǒngqì ความกล้าหาญ
4. 直接 zhíjiē โดยตรง ไม่อ้อมค้อม
5. 开张 kāizhāng (ร้านค้า) ประกอบพิธีเปิดร้านใหม่

เปิดร้าน (ในแต่ละวัน)

6. 僧人 sēngrén พระสงฆ์
7. อธิษฐาน ขอ
8. gòng บูชา
9. 明显 míngxiǎn ชัดเจน
10. 融合 rónghé ผสมผสานกัน
11. 动/ chì เปล่าเปลือย สีแดง
12. 积存 jīcún สั่งสม
13. 限制 xiànzhì จำกัด
14. 意愿 yìyuàn ปณิธาน
15. 巴利文 Bālìwén ภาษาบาลี
16. 梵文 Fànwén ภาษาสันสกฤต
17. 菩萨 púsà พระโพธิสัตว์
18. 阿罗汉 āluóhàn พระอรหันต์
19. 塑像 sùxiàng รูปปั้น
20. 派别 pàibié สำนัก ฝ่าย (การเมือง ศาสนา)