Krukay Chinese

เรียนรู้ภาษาจีน เรียนรู้วัฒนธรรม


วิธีใช้คำ อักษรจีน ภาพวาดจีน

(一)他的画不是画在画布上的,而是画在宣纸上的。

    不是……而是…… เป็นคู่คำเชื่อมที่ใช้ในประโยคความรวมเพื่อบอกความขัดแย้ง เช่น

        我看的不是看中文书,而是看英文书。

        不是在看电视,而是在打字。

(二)有字的废纸要由专门的人收集起来

    起来เป็นหน่วยเสริมบอกทิศทางที่มีทั้งความหมายโดยตรงที่ให้ภาพทิศทางจากล่างสู่บน และความหมายโดยนัยหลายความหมายด้วยกัน ได้แก่ การเริ่มต้นเกิดขึ้นและดำเนินต่อไป การรวมตัวเข้าด้วยกัน การคาดคะเน และการระลึกขึ้นมาได้ เป็นต้น เช่น

        把手举起来

        天气热起来了。

        把东西集中起来

        起来很难。

        我想不起来了。

    起来เมื่อใช้เสริมความคำคุณศัพท์จะเพิ่มความหมายแสดงการเริ่มต้นเกิดขึ้นและดำเนินต่อไป มักใช้กับคำคุณศัพท์ที่แสดงการเปลี่ยนแปลง เช่น /////热闹/紧张 เป็นต้น อนึ่งกาเสริมความหมายว่ามีการดำเนินต่อเนื่องนี้มีความคล้ายกับการใช้หน่วยเสริมบอกทิศทาง下去และ下来แต่ 下去และ下来จะไม่เน้นการเริ่มต้นเกิดขึ้น จะเน้นเพียงแค่การดำเนินต่อเนื่องของสภาพเท่านั้น ทั่วไป 下去มักใช้กับคำคุณศัพท์ที่มีความหมายเชิงลบ เช่น//消沉/恶化เป็นต้น ขณะที่ 下来มักใช้ในบริบทที่ต้องการให้เห็นการเปลี่ยนแปลงสภาพที่ลดระดับลง เช่น จากอ้วนเป็นผอม จากเสียงดังเป็นเสียงเบา จากโมโหเป็นสงบเยือกเย็นลง จึงมักใช้กับคำคุณศัพท์เช่น /安静/平静/冷静เป็นต้น

    นอกจากนี้ 起来/下去/下来ยังสามารถใช้เสริมความคำกริยาเพื่อแสดงความหมายของการเกิดขึ้นและความต่อเนื่องของกริยาอาการได้ด้วยเช่นกัน แต่มีนัยยะทางเวลาที่ต่างกัน กล่าวคือ起来จะเน้นแสดงความหมายว่าเกิดขึ้นในปัจจุบันและจะดำเนินการต่อไป ส่วน下去 จะเน้นแสดงความหมายว่าเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้และจะดำเนินต่อไป ขณะที่ 下来จะเน้นแสดงความหมายว่าเกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีตและต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เช่น

        保留下来的书籍可以给后代流传下去
    因此从现在开始我们要把所有的书收集起来

(三)几千年来,汉字的样子一直在变。

    一直เป็นคำวิเศษณ์ที่ใช้ขยายความกริยาหรือสภาพที่ดำเนินการต่อเนื่องไม่เปลี่ยนแปลง มีความหมายใกล้เคียงกับ 总是แต่一直 จะเน้นว่าการกระทำหรือสภาพนั้นต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบ จากอดีตถึงปัจจุบันหรือจากอดีตสู่อนาคต ขณะที่ 总是จะเน้นการกระทำหรือสภาพที่มีระเบียบแบบแผน หรือการเกิดขึ้นซ้ำๆ บางครั้งอาจแฝงน้ำเสียงไม่ค่อยพอใจ มักใช้คู่กับ /凡是เช่น

        大雨一直在下,都下了一个小时了。

        他每天总是第一个到办公室。

        总是迟到,太不像话了。

(四)如果把两个字合起来,其中一个表示意思,另一个表示声音,成了形声字。

    如果………… เป็นคู่คำเชื่อมที่ใช้ในประโยคความรวมเพื่อบอกความสมมติ เช่น

        如果发现有敌人,士兵立即点火报警。

        如果送给你妈妈的话, 我看你买珍珠吧。

(五)只有地位比较高的少数人能认识和使用汉字。

    只有………… เป็นคู่คำเชื่อมที่ใช้ในประโยคความรวมเพื่อบอกเงื่อนไข เช่น

        只有自己努力,能成功。

        只有那座楼建成了,教室问题z解决。

    只有………… มีความหมายใกล้เคียงกับคำเชื่อมบอกเงื่อนไข 只要………… โดยที่ 只有………… จะใช้เมื่อต้องการเน้นว่าผลดังกล่าวจะเกิดขึ้นด้วยเงื่อนไขเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น ในขณะที่只要………… เป็นคู่คำเชื่อมแสดงเงื่อนไขทั่วไป เช่น

        所有人之中,只有符合条件。

        只要有决心,这件事一定能办成。

(六)为了普及教育,上世纪五十年代,中国政府把原来的繁体字简化成了现在的简体字,让越来越多的人掌握了汉字。

    เป็นคำเชื่อมที่ใช้ในประโยคความรวมเพื่อบอกจุดมุ่งหมาย สามารถตามด้วย และวางไว้หน้าอนุประโยคแรกของประโยคความรวม หรือประกอบกับ และ วางไว้หน้าอนุประโยคหลังของประโยคความรวมเพื่อบอกจุดมุ่งหมาย เช่น

        为了学好汉语,我去了中国。

        我想他会这么做,为的是我们的将来。

(七)中国政府把原来的繁体字简化成了现在的简体字。

    原来เป็นคำคุณศัพท์ แปลว่า เดิม (ไม่เปลี่ยนแปลง) นอกจากนี้ยังเป็นคำวิเศษณ์ แปลว่า ที่แท้ ใช้ขยายความกริยาแสดงถึงความเป็นจริง เช่น

        他还住在原来的地方。

        原来是这样。