Krukay Chinese

เรียนรู้ภาษาจีน เรียนรู้วัฒนธรรม


คำอธิบายประกอบ อักษรจีน ภาพวาดจีน

(一)象形字的字形模拟那个词表示的具体事物的形状。

            所เป็นคำช่วยวางหน้าคำกริยาในโครงสร้าง “所+ คำกริยา +的” เป็นโครงสร้างใช้เพื่อขยายความคำนาม ซึ่งบางครั้งอาจละคำนามที่ถูกขยายได้ ทั่วไปใช้ในภาษาที่เป็นทางการ

(二)你看,他的画不是画在画布上的,而是画在宣纸上的。

            你看แปลว่า คุณดูสิ เป็นสำนวนใช้เพื่อถามความเห็นหรือบ่งชี้ให้เห็น

(三)今天真是很幸运,既欣赏了国画,又长了不少见识,没有来。

             แปลว่า อย่างเปล่าประโยชน์ เป็นคำวิเศษณ์ ใช้ในภาษาพูด

(四)这种画法叫写意,跟中国古诗里的意境是一回事

             一回事แปลว่า เรื่องเดียวกัน เป็นสำนวนตรงข้ามกับ 两回事

(五)正所谓诗中有画,画中有诗” 

             正所谓แปลว่า ดังคำกล่าวที่ว่า เป็นสำนวนใช้เกริ่นนำก่อนจะอ้างถึงคำกล่าวโบราณหรือคำกล่าวที่คนทั่วไปรู้จัก