Krukay Chinese

เรียนรู้ภาษาจีน เรียนรู้วัฒนธรรม


วิธีใช้คำ อาหารจีน ชาจีน

(一)它不仅地域辽阔,全国各地物产丰富,而且人口众多,饮食风格多种多样,……

    不仅……而且…… เป็นคู่คำเชื่อมที่ใช้ในประโยคความรวมเพื่อบอกความคล้อยตาม เช่น

        不仅长得帅,而且也很聪明。

        卧佛寺不仅是泰国佛教胜地,而且也是学习按摩的
地方。

    นอกจากนี้ยังมีคู่คำเชื่อมที่มีลักษณะเดียวกันอื่นๆอีก เช่น 不光/不只……而且/并且/……

(二)粤菜除了使用普通的材料以外,还使用野味和海鲜,做法独特,味道鲜美。

    除了……(以外) มักใช้ร่วมกับ หรือ /แปลว่า นอกจาก…แล้ว ล้วน… หรือ นอกจาก…แล้ว ก็ยัง… ตามลำดับ เช่น

        除了跑步以外,什么运动他喜欢。

        除了跑步以外,他喜欢唱歌。

    ตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า除了………… สองข้อความสื่อความหมายขัดแย้ง ไม่เข้าพวก ต่างกับ除了……/…… ที่สองข้อความสื่อความหมายคล้อยตามกัน

(三)我本来打算再买一些茶叶,可是商场里有上百个品种。

    本来เป็นคำคุณศัพท์ แปลว่า เดิม เป็นคำวิเศษณ์ แปลว่า เดิมที เมื่อก่อน มักปรากฏใช้ในบริบทเดียวกับ原来 ในบทที่ 1 ส่วนใหญ่มักใช้แทนกันได้ ยกเว้นในบริบทที่ต้องการเน้นแสดงความเป็นจริง มักใช้ 原来และในบริบทที่เน้นแสดงถึงหลักการเหตุผล มักใช้ 本来เช่น

        原来/本来打算学英语,可是后来学了汉语。

         我以为你回国了,原来你还在北京。

        本来打算回国,可是后来没买到机票。

(四)尽管每个品种都有详细的说明,我还是不知道选哪种好。

    尽管……可是…… เป็นคู่คำเชื่อมที่ใช้ในประโยคความรวมเพื่อแสดงการยอมรับว่า แม้จะสอดคล้องกับความเป็นจริง แต่ยังคงมีความขัดแย้งอยู่ มักใช้คู่กับ还是หรือคำแสดงการหักมุม/仍然เช่น

        尽管很多人反对我们,可是我们还是很相爱。

        尽管当时没有钱,我们仍然/过得很愉快。

(五)在茶叶里加香花熏制成的是花茶。

    เป็นคำเชื่อมที่ใช้หน้าคำกริยาเพื่อขยายความบอกลักษณะอาการหรือวิธีการของกริยานั้นๆ เช่น

      他怎么匆匆来,匆匆而去呢?

他为了我们挺身出,真感人。

(六)不管是什么牌子的茶,好的茶叶要符合以下标准。

    不管………… เป็นคู่คำเชื่อมที่ใช้ในประโยความรวมเพื่อแสดงการยืนยันว่าไม่ว่าเงื่อนไขจะเปลี่ยนไปอย่างไร ผลก็ยังคงเดิม เช่น

不管工作有多忙,我每天要跑步。

不管大人小孩,谁喜欢他。

(七)泡茶要么用瓷器,要么用陶器,不要用金属器皿。

    要么……,要么…… เป็นคู่คำเชื่อมที่ใช้ในประโยคความรวมเพื่อบอกความสัมพันธ์แบบให้เลือก เช่น

要么你来,要么我去,你来决定。

参加比赛的学生,要么是三年级,要么是四年级,二年级等明年再说。

(八)泡茶的水一定要烧开,用冷水泡茶的话,香味出不来。

    ……的话ใช้ท้ายข้อความเพื่อแสดงความสมมติ อาจใช้คู่กับ 如果

你每天不来电话的话,我们可就要分手了。

如果还有一点点希望的话,请大家不要放弃。