Krukay Chinese

เรียนรู้ภาษาจีน เรียนรู้วัฒนธรรม


วิธีใช้คำ นครปักกิ่ง เมืองซีอาน

(一)……,也是中国与国际交往的一个重要的窗口。

    重要เป็นคำคุณศัพท์ แปลว่า สำคัญ มีความหมายใกล้เคียงกับคำคุณศัพท์ 主要แปลว่า เป็นหลัก สำคัญ โดย 重要จะเน้นแสดงความหมายว่าเป็นสำคัญ ตรงข้ามกับคำว่า 一般 แปลว่า ทั่วไป สามารถใช้กับคำปฏิเสธ หรือคำบอกระดับ非常 /十分ได้ แต่主要เน้นแสดงความหมายว่าสำคัญเป็นอันดับแรก ตรงข้ามกับคำว่า 次要 แปลว่าสำคัญเป็นอันดับสอง ไม่สามารถใช้กับคำปฏิเสธหรือคำบอกระดับ非常/十分ได้ เช่น

今天报纸上有什么重要消息?

你是学生,主要的任务是学习。

你被人遗忘了,这是非常重要的。

(二)有时甚至会有从北边吹来的沙尘暴。

    甚至 แปลว่า ถึงกับ ถึงขั้น เป็นคำวิเศษณ์ใช้เน้นข้อความ หรือเป็นคำสันธานแปลว่า แม้กระทั่ง ใช้เชื่อมประโยคเพื่อบอกความเพิ่มเติม เป็นคำเชื่อมประเภทเดียวกับ 不但/不仅/不只……而且…… แต่ 甚至เป็นคำเชื่อมเดี่ยวหน้าอนุประโยคหลัง ที่ต้องการเน้นย้ำว่าสำคัญที่สุด
มักใช้คู่กับ
หรือเช่น

不认真学习,不做作业,甚至旷课。

这个道理,甚至小孩儿也懂得。

我们村里的,不但大人,甚至小孩都知道公共场所禁止抽烟。

(三)当然坐火车去。

    当然เป็นคำวิเศษณ์ แปลว่า แน่นอน มีความหมายใกล้เคียงกับคำวิเศษณ์ 一定แปลว่า แน่นอน ทั่วไปสามารถใช้แทนกันได้ ยกเว้นในบริบทที่ผู้พูดคาดว่าผู้ฟังต่างก็รู้ว่าความจริงเป็นเช่นนั้นอย่างแน่นอน จะใช้ 当然 เท่านั้น หรือในในบริบทแสดงการกำชับหรือคำสั่งให้กระทำ จะใช้ 一定เท่านั้น นอกจากนี้ 一定ยังเป็นคำคุณศัพท์ แปลว่า คงที่ หรือ พอสมควร ซึ่งไม่สามารถใช้当然แทนได้ เช่น

我今天一定/当然要来参加聚会。

明天是你的生日,我当然要来参加你的生日聚会。

明天你一定要来参加聚会啊。

你要有一定的成绩才能考上大学。

(四)这主意不错。你的建议太好了!

    主意เป็นคำนาม แปลว่า ความคิด มักใช้ในบริบทที่ใกล้เคียงกับคำนาม建议 ทั่วไปสามารถใช้แทนกันได้ โดย主意จะหมายถึงแนวคิดหรือความคิดเห็นที่เน้นความเห็นของตนเป็นหลัก แต่建议มักจะเน้นเสนอความเห็นแบบเสนอแนะให้คล้อยตาม นอกจากนี้ 建议 ยังเป็นคำกริยา แปลว่า แนะนำ ซึ่งไม่สามารถใช้主意แทนได้ เช่น

有什么好主意/建议吗?

不要说了,我已拿定主意了,不会改变了。

这只是我的建议,最后还是你来决定。

建议你明天去。

(五)既然你对西安那么熟,那就麻烦你再给我介绍一下西安吧。

    既然เป็นคำเชื่อมที่ใช้หน้าอนุประโยคแรกเพื่อแสดงการยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นคู่กับอนุประโยคบอกผลสรุป มักใช้คู่กับ หรือ那么อาจละเหลือเพียง ได้ เช่น

既然来了,那么喝几杯再走吧。

要说,要说清楚。