Krukay Chinese

เรียนรู้ภาษาจีน เรียนรู้วัฒนธรรม


คำอธิบายประกอบ นครปักกิ่ง เมืองซีอาน

(一)我觉得你们坐火车再好不过了,又不太贵又很方便。

        再……不过แปลว่า ไม่มีอะไร…มากไปกว่านี้ ใช้กับคำคุณศัพท์

(二)一来可以看看沿路的风景,二来可以跟车上的中国人聊聊天儿、练练口语。

        一来……二来…… ใช้เป็นคำเชื่อมแสดงเหตุผลตามลำดับ

(三)这么多地方,我都快记不住了!真不愧是古都啊。

        不愧是แปลว่า สมกับที่เป็น… เป็นสำนวนใช้เพื่อแสดงการชื่นชม