Krukay Chinese

เรียนรู้ภาษาจีน เรียนรู้วัฒนธรรม


วิธีใช้คำ หอบูชาฟ้าเทียนถาน พระราชวังกู้กง

(一)……以便求得上天的保佑,风调雨顺,国泰民安。

    以便เป็นคำเชื่อมที่ใช้ในประโยคความรวมเพื่อบอกจุดมุ่งหมาย เหมือนกับ ในบทที่ 1 ทั่วไป以便มักใช้วางหน้าอนุประโยคหลัง เน้นการไปสู่จุดมุ่งหมายที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น แต่มักใช้วางหน้าอนุประโยคแรก เน้นนำเสนอจุดมุ่งหมายที่ต้องการ อาจเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น

我们要加倍努力,提高我们的汉语水平。
了学好汉语,我去了中国。

(二)这是因为坛面坚硬光滑,声波快速地四散开去,碰到周围的玉栏,又反射了回来,从而使音量倍增。

    从而เป็นคำเชื่อมบอกผล ใช้ในประโยคความรวมเพื่อบอกเหตุและผล อาจใช้คู่กับคำเชื่อม 由于หรือ 因为 เช่น

红十字会捐赠了很多食品和帐篷,从而解决了灾民的吃住问题。
由于修建了很多地下通道,从而解决了交通问题。

    从而มีความหมายและวิธีการใช้ใกล้เคียงกับ 所以/因而/因此และ于是 แต่มีนัยยะการใช้ที่ต่างกันเล็กน้อย กล่าวคือ 从而จะเน้นบอกถึงผลที่ตามมานั้นสัมพันธ์กับเงื่อนไขหรือสาเหตุที่กล่าวถึงก่อนหน้า ส่วน因而/因此และ所以จะเน้นบอกความสัมพันธ์แบบเหตุและผลทั่วไป ในขณะที่ 于是 จะเน้นแสดงถึงสองเหตุการณ์หรือหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกัน ทำให้เกิดผลตามมาต่อเนื่องเป็นลำดับ

(三)我一定要去亲身感受一下。

    亲身เป็นคำคุณศัพท์ที่ใช้เพื่อแสดงถึงความรู้สึกหรือประสบการณ์ที่ได้รับด้วยตนเอง สามารถทำหน้าที่ขยายคำกริยาหรือขยายคำนามได้ เช่น

亲身感受
亲身经历

    亲身มีความหมายใกล้เคียงกับคำวิเศษณ์亲自และคำสรรพนาม 自己แต่ 亲自จะเน้นว่าเป็นตนเอง มิใช่ผู้อื่น ทำหน้าที่ขยายกริยาเท่านั้น ส่วน 自己ใช้ได้ทั้งกับคนและสิ่งของ ทำหน้าที่เป็นประธาน กรรม หรือขยายความคำนามก็ได้ เช่น

亲自动手
亲自批准
安慰自己
自己的事儿

(四)我一定要去亲身感受一下

    一下เป็นหน่วยเสริมบอกปริมาณหรือจำนวนครั้งของกริยา หน่วยเสริมบอกปริมาณหรือจำนวนครั้งของกริยานอกจาก一下 แล้ว ยังมี จำนวนตัวเลข + ///回” 

    อนึ่ง หากกรรมในประโยคเป็นคำนามทั่วไป หน่วยเสริมดังกล่าวจะวางอยู่ระหว่างกริยาและกรรม หากกรรมเป็นคำนามบอกสถานที่ หน่วยเสริมดังกล่าวจะวางไว้หน้าหรือหลังคำนามบอกสถานที่ก็ได้ และหากกรรมเป็นบุรุษสรรพนาม หน่วยเสริมดังกล่าวจะวางอยู่หลังบุรุษสรรพนาม เช่น

他复习了两遍汉语。
他去过日本两次
他去过两次日本。
我找过他两次

(五)站在那里,皇帝即使小声说话,声音十分洪亮,……

    即使………… แปลว่า แม้แต่…ก็… เป็นคำเชื่อมที่ใช้ในประโยคความรวมเพื่อบอกความสมมติ เช่น

即使没有时间,咱们俩该一起去吃顿便饭啊。
即使天气冷,我不怕。

(六)无论是整体布局还是单一建筑,天坛反映出了天地人之间的和谐关系,……

    无论………… แปลว่า ไม่ว่า…ล้วน… เป็นคำเชื่อมที่ใช้ในประโยคความรวมเพื่อบอกเงื่อนไข โดยจะเป็นคำถามให้เลือก หรือมีคำบ่งคำถามอื่นๆ ปรากฏร่วม เช่น

无论你来不来,我要来。
无论谁有困难,我们会帮助的。