Krukay Chinese

เรียนรู้ภาษาจีน เรียนรู้วัฒนธรรม


คำอธิบายประกอบ หอบูชาฟ้าเทียนถาน พระราชวังกู้กง

(一)风调雨顺国泰民安

        风调雨顺,国泰民安เป็นสำนวนแปลว่า น้ำท่าบริบูรณ์ ประเทศชาติสงบ ราษฎรเป็นสุข

(二)内坛的中轴线上,从南到北依次是天坛的主要建筑

        中轴线หมายถึง เส้นแนวกลางในการสร้างสิ่งก่อสร้างให้ตั้งอยู่บนเส้นแนวตรงกัน

(三)它是皇帝祈祷五谷丰登的场所。

        五谷หมายถึง ธัญพืชทั้งห้า ทั่วไปได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ข้าวสาลี ถั่ว และข้าวชนิดหนึ่งที่เรียกว่าหรือบางที่ก็ว่าเป็นข้าวเกาเหลียง (稻////หรือ粟)