Krukay Chinese

เรียนรู้ภาษาจีน เรียนรู้วัฒนธรรม


วิธีใช้คำ กำแพงเมืองจีน ชนกลุ่มน้อย

(一)……,台上的士兵就立即点燃就准备好的烽火报警,……

    เป็นคำวิเศษณ์ แสดงถึงการกระทำที่เกิดขึ้นก่อนช่วงเวลาในปัจจุบัน อาจใช้คู่กับ เช่น

        问题解决了。

        早就起床了。

(二)他们不但逐渐强大起来,而且常常入侵已经进入农耕社会的中国。

    逐渐เป็นคำวิเศษณ์ แปลว่า ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปทีละขั้น เช่น

        逐渐亮了,市场又开始热闹了。

        不早了,街上行人逐渐少了。

    逐渐มีความหมายใกล้เคียงกับ 逐步แต่ 逐步มักเน้นเหตุการณ์ที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงด้วยความตั้งใจ เช่น

        只有努力学习,才能逐步掌握。

        在和他们共同的生活中逐步了解了他们。

(三)……,抢掠手无寸铁的农民,然后扬长而去。

    然后เป็นคำเชื่อมแสดงเหตุการณ์ต่อเนื่อง มักใช้กับ 首先หรือ เช่น

        我首先在泰国学汉语,然后到中国留学。

        回家后先洗手,然后再吃饭。

    然后มีความหมายคล้ายกับ 以后และ后来 ที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 1 แต่然后เป็นคำเชื่อม ขณะที่以后และ后来เป็นคำนาม 以后มักแสดงเงื่อนไขเวลาชัดเจน ส่วน后来มักใช้แสดงถึงช่วงเวลาขณะกำลังพูดเป็นเวลาตั้งต้น และมักใช้เล่าเหตุการณ์ในอดีต เช่น

        下课以后

        星期一以后

        我们俩是中学同学,后来又是大学同学。

        他一直问我后来又发生了什么事。

(四)……,作战能力很强,中国的边防守军很难对付。

    เป็นคำบุพบทใช้แสดงผู้ถูกกระทำ มีความหมายเหมือน นอกจากนี้ยังเป็นคำกริยา แปลว่า ทำให้ ยอมให้ ใช้ให้ เช่น

        你久等了,不好意思。

        我们分手了,你还不我走。

(五)……常常是 “一夫当关,万夫莫开” ……

    常常เป็นคำวิเศษณ์ แปลว่า บ่อยๆ เสมอๆ มีความหมายใกล้เคียงกับ 往往ทั่วไปใช้แทนกันได้ ยกเว้น 常常ที่ใช้กับเหตุการณ์ในอนาคตหรือในประโยคปฏิเสธ อนึ่ง 往往 มักใช้เน้นการกระทำที่เป็นกิจวัตรหรือมักเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง เช่น

        他讲话常常/往往跑题。

        你以后可以常常来我家玩儿。

        你们不是常常见面吗?

        一到星期六,她往往来我家喝茶。

        饭后,小李往往去湖边散步。

(六)少数民族究竟有多少?

    究竟เป็นคำวิเศษณ์ ใช้ในประโยคคำถามเพื่อแสดงน้ำเสียงเน้นย้ำถามถึงคำตอบที่ต้องการความชัดเจน หรือใช้ในประโยคบอกเล่าเพื่อแสดงการเน้นย้ำถึงสาเหตุ เช่น

        你的病究竟怎么样?

        孩子究竟还小,不会了解大人的事情。

    究竟ที่แสดงการเน้นย้ำถามถึงคำตอบที่ต้องการความชัดเจนในประโยคคำถาม มีความหมายใกล้เคียงกับ到底สามารถใช้แทนกันได้ แต่จะแฝงความหมายต่างกัน โดย究竟จะเน้นการประเมินสภาพการณ์ ส่วน到底จะเน้นสอบถามเรื่องราวความเป็นจริง นอกจากนี้到底ยังสามารถใช้ในประโยคบอกเล่าเพื่อจะเน้นเรื่องราวที่ดำเนินการมาจนถึงจุดสิ้นสุด ซึ่งไม่อาจใช้究竟แทนได้ เช่น

        我想知道她究竟/到底为什么不去开会?

        他忍了半天,到底还是流下了眼泪。

(七)……,逐步适应高原缺氧的空气,免得出现高原反应。

    免得เป็นคำเชื่อมที่ใช้ในประโยคความรวมเพื่อบอกจุดมุ่งหมายที่ควรหลีกเลี่ยง ทั่วไปมีความหมายและวิธีการใช้เหมือนกับ省得 และ以免เช่น

        要来的话,先打个电话,免得/省得/以免白跑一趟。

        把任务完成后要及时禀报,免得/省得/以免上司担心。