Krukay Chinese

เรียนรู้ภาษาจีน เรียนรู้วัฒนธรรม


คำอธิบายประกอบ กำแพงเมืองจีน ชนกลุ่มน้อย

(一)……,抢掠手无寸铁的农民,然后扬长而去

        扬长而去แปลว่า เดินจากไปด้วยท่าทางไม่เกรงกลัวสิ่งใด

(二)难怪维吾尔人做的烤羊肉串那么好吃,现在已经风靡全中国了。

        难怪แปลว่า มิน่าล่ะ เป็นคำวิเศษณ์ที่ใช้ในภาษาพูดเพื่อแสดงความเป็นจริงที่เป็นสาเหตุ หากใช้เป็นคำกริยาจะแปลว่า ไม่อาจกล่าวโทษได้

(三)你已经快成 “中国通” 了。

        中国通เป็นคำยกย่องผู้ที่รอบรู้ในเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน

(四)看来少数民族的人数虽然少,但每个民族都有自己的……

        看来แปลว่า ดูท่าแล้ว เป็นสำนวนใช้เพื่อสรุปความโดยการคาดคะเนจากข้อมูลที่ได้รับ