Krukay Chinese

เรียนรู้ภาษาจีน เรียนรู้วัฒนธรรม


วิธีใช้คำ เทศกาลจีน ศิลปหัตถกรรมจีน

(一)我也不太明白石狮有什么好看?

    明白เป็นคำคุณศัพท์ แปลว่า ชัดเจน ทำให้เข้าใจ นอกจากนี้ยังเป็นคำกริยาแปลว่า รับรู้และเข้าใจ เช่น

        我已经说得很明白了,他应该知道了。

        我能明白你。

    คำกริยา明白มีความหมายคล้ายกับคำกริยา了解แต่ 了解นอกจากแปลว่า รับรู้และเข้าใจ เหมือนกับคำกริยา 明白แล้ว 了解ยังสามารถแปลว่า สืบหาความจริง ตรวจสอบให้เข้าใจ เช่น

        我能明白/了解你。

        曼谷发大洪水的情况需要进一步了解

(二)怪不得泰国很多大楼门口也有两只石狮守门。

    怪不得เป็นคำสกรรมกริยา แปลว่า โทษไม่ได้ (มีเหตุอันควรแก่การให้อภัย) ไม่ควรตำหนิ นอกจากนี้ยังเป็นคำวิเศษณ์แสดงถึงความเข้าใจในสาเหตุที่แท้จริง ไม่รู้สึกสงสัยอีกต่อไป อาจแปลว่า มิน่าล่ะ สามารถวางหน้าประโยคบอกเหตุหรือวางไว้ท้ายประโยค อนึ่ง 怪不得มีความหมายเหมือนกับ 难怪ที่กล่าวไว้ในบทที่ 5 ทั่วไปใช้แทนกันได้ เช่น

        下这么大的雨,他来晚了点儿,这也怪不得/难怪他。

        下雨了,怪不得/难怪天气这么凉快。

        天气这么凉快,原来下雨了,怪不得/难怪

(三)刺绣确实也不错,可以用来装饰,……

    确实เป็นคำคุณศัพท์ แปลว่า เป็นความจริงที่เชื่อถือได้ นอกจากนี้ยังเป็นคำวิเศษณ์ที่ใช้เน้นความหมายว่าเป็นเช่นนั้นจริง เช่น

        听说他们分手了,是否确实,还不太清楚。

        这件事确实是我亲耳听到的。

(四)可是是不是有点儿贵, 毕竟我们还是学生, 不该花太多钱吧。

    毕竟เป็นคำวิเศษณ์ ใช้ในประโยคบอกเล่าเพื่อแสดงถึงเรื่องราวที่ดำเนินการมาจนถึงจุดสิ้นสุด เหมือนกับความหมายหนึ่งของ到底หรือแสดงการเน้นย้ำถึงเหตุผลสำคัญที่ทำให้เกิดผล เหมือนกับความหมายหนึ่งของ究竟ที่กล่าวไว้ในบทที่ 5 สามารถใช้แทนกันได้ เช่น

        你的病毕竟/到底不怎么严重。

        孩子毕竟/究竟还小,不会了解大人的事情。

    อนึ่ง毕竟ไม่สามารถใช้ในประโยคคำถามที่แสดงน้ำเสียงเน้นย้ำถามถึงคำตอบที่ต้องการความชัดเจนเหมือน 究竟และ到底

(五)其实中国工艺品都很精美, 随便哪种都会受欢迎,……

    其实เป็นคำวิเศษณ์ ใช้เพื่อแสดงข้อมูลความจริงที่ขัดแย้งกับข้อมูลเดิม ส่วนใหญ่มักแฝงความหมายหักมุม เช่น

        我以为他是高三,其实是大二了。

        他看起来很年轻,其实今年快六十了。