Krukay Chinese

เรียนรู้ภาษาจีน เรียนรู้วัฒนธรรม


วิธีใช้คำ ลัทธิเต๋าและศาสนาเต๋า วัฒนธรรมลัทธิหรู

(一)至于按人们出生时的生辰八字来算命,通过察看……

    至于เป็นคำเชื่อมที่ใช้วางหน้าประโยคเพื่อเปลี่ยนประเด็น นอกจากนี้ยังเป็นคำวิเศษณ์ที่ใช้เพื่อเน้นน้ำเสียงตกใจ เหนือความคาดหมายว่าไม่น่าจะถึงขั้นนั้น มักใช้คู่ร่วมกับ หรือใช้คู่กับเพื่อเน้นน้ำเสียงตกใจพร้อมกับการย้อนถาม เช่น

        这只是大家的意见,至于采不采纳,你自己考虑。

        只要你认真地学习,总不至于考试不及格吧!

        要是早听老师的话,哪至于考得这么糟糕呢!

    คำเชื่อม至于มีรูปและตำแหน่งการใช้หน้าประโยคคล้ายกับคำบุพบท 对于และ关于อนึ่ง 对于หมายถึง สำหรับ เน้นเป้าหมายหรือสิ่งที่กริยาในประโยคจะต้องดำเนินการ ในขณะที่ 关于 หมายถึง เกี่ยวกับ เน้นสิ่งที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกริยาในประโยค เช่น

        对于这个问题,我们一定要想办法解决。

        考试对于学生来说是很重要。

        关于这个问题,我直接跟老师联系。

        关于长城,民间有许多传说。

(二)他固然是一个了不起的皇帝,但他也做了很多错事。

    固然เป็นคำเชื่อมที่ใช้ในอนุประโยคเพื่อแสดงการยอมรับว่าเป็นเช่นนั้นจริง มีความหมายของ 当然 แฝงอยู่ เช่น

        这样做固然好,可是太浪费时间了。

        彩色照片固然好,可是黑白照片也不是没有自己的特色。

(三)……,接受了儒家思想并把它作为治国的根本方针。

    根本เป็นคำนาม แปลว่า พื้นฐาน รากฐาน นอกจากนี้ยังเป็นคำคุณศัพท์ แปลว่า สำคัญ อันเป็นพื้นฐาน และยังเป็นคำวิเศษณ์ แปลว่า ทั้งหมด โดยสิ้นเชิง เช่น

        诚实是做人的根本

        这个办法可以从根本上解决这个问题。

        没考好的,根本原因是没学好。

        这件事我根本不知道。