Krukay Chinese

เรียนรู้ภาษาจีน เรียนรู้วัฒนธรรม


บทสนทนา วัฒนธรรมลัทธิหรู

คำศัพท์

คำศัพท์ประเภทคำอ่านความหมายเสียงประกอบ
科举kējǔ การสอบคัดเลือกขุนนางในสมัยโบราณ
选拔xuǎnbá คัดเลือก
经典jīngdiǎn คัมภีร์
关注动 名guānzhù ให้ความสนใจ การเอาใจใส่
学说xuéshuō ทฤษฎี
主流zhǔliú กระแสหลัก
继承jìchéng สืบทอด
博大精深bódà-jīngshēnความรู้ลึกซึ้ง
三言两语sānyán-liǎngyǔพูดกันคำสองคำ
修养xiūyǎng อบรมฝึกฝน
君主jūnzhǔ กษัตริย์ เจ้าผู้ปกครอง
安定动 形āndìng ทำให้จิตใจสงบ สงบเรียบร้อย (ชีวิต สถานการณ์)
享有xiǎngyǒu ได้รับ (ลาภยศ ชื่อเสียง) จากสังคม
崇高chónggāo สูงส่ง
孝顺xiàoshùn กตัญญู
zhōng ซื่อสัตย์ สุจริต จงรักภักดี
宽容kuānróng ใจกว้าง ให้อภัย
诚信chéngxìn ซื่อสัตย์จริงใจ เชื่อถือได้
洞明世事dòngmíng-shìshìรู้แจ้งในโลกียวิสัย
品德pǐndé คุณธรรม
móu แสวงหา ปรึกษาหารือ
人权rénquán สิทธิมนุษยชน
尊严zūnyán ทรงเกียรติ
抢夺qiǎngduó ใช้กำลังแย่งชิง
遭遇zāoyù ประสบเหตุ ปะทะ
拥戴yōngdài สนับสนุน
告诫gàojiè เตือน
固然gùrán ในเมื่อ…
严酷yánkù เข้มงวด กวดขัน
yuàn คับแค้นใจ
沸腾fèiténg เดือดพล่าน
吸取xīqǔ รับเอา