Krukay Chinese

เรียนรู้ภาษาจีน เรียนรู้วัฒนธรรม


คำอธิบายประกอบ ลัทธิเต๋าและศาสนาเต๋า วัฒนธรรมลัทธิหรู

(一)……,后世他与老子并称为 “老庄” 

        将เป็นคำบุพบท ทำหน้าที่เหมือนบุพบท แต่ทั่วไปใช้ในภาษาที่เป็นทางการ

(二)至于按人们出生时的生辰八字来算命,……

        生辰八字หมายถึง ช่วงเวลาตกฟากของวัน เดือน ปีและเวลาเกิด

(三)当时张道陵创立了 “五斗米道”  ……

        “五斗米道” ก่อตั้งโดยนักพรตจางเต้าหลิง นักพรตในสมัยปลายราชวงศ์ฮั่น ผู้ซึ่งได้รับการยอมรับนับถือว่าเป็นผู้สืบสานศาสนาเต๋าในสมัยนั้น นักพรตจางเต้าหลิงได้กำหนดระเบียบในการรับลูกศิษย์ว่า ต้องนำข้าว 5 โต่ว (ระบบตวงของจีนในสมัยโบราณ) มาฝากตัวเป็นศิษย์ (ข้อมูลอ้างอิงจาก “五斗米道.” . (ออนไลน์) . เข้าถึงได้จาก: http://www.baike. com/wiki/五斗米道2555. )

(四)张角创立了 “太平道” ……
        太平道เป็นหลักสำคัญของศาสนาเต๋าลัทธิของนักพรตจางเจี่ยวในสมัยราชวงศ์ฮั่นที่บูชาหวางตี้และเล่าจื๊อ มีความเชื่อว่าในสมัยหวางตี้นั้นประเทศชาติสงบสุข ดังนั้นจึงตั้งลัทธินี้ขึ้นมาเพื่อตั้งความหวังให้ประเทศชาติสงบ ประชาชนเป็นสุข โดยอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อในคำสอนของเล่าจื๊อและพิธีกรรมความเชื่อบางอย่าง เช่น น้ำมนต์รักษาโรค เป็นต้น ต่อมากลายเป็นที่มาของกบฏไท่ผิงในปลายสมัยราชวงศ์ฮั่น

(五)他们有自己的经书:《道德经》和《太平经》,……

    《道德经》 เป็นคัมภีร์หลักของศาสนาเต๋า มีมาก่อนคัมภีร์ศาสนาเต๋าเล่มอื่นๆ เช่น 《太平经》 โดยคัมภีร์เล่มอื่นๆ เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นคัมภีร์อธิบายนัยยะต่างๆ ของ《道德经》

(六)考文学、历史,但主要是考《四书》、《五经》,它们都是儒家的经典。

        สี่ตำราของสำนักลัทธิขงจื่อ ได้แก่ คำสอนของขงจื่อ บทความของเมิ่งจื่อ จริยธรรม และทางสายกลาง (《论语》/《孟子》/《大学》/《中庸》) ห้าคัมภีร์ของสำนักลัทธิขงจื่อ ได้แก่ บทกวี ประวัติศาสตร์ ขนบจารีต การเปลี่ยนแปลง และประวัติศาสตร์ยุคชุนชิว (《诗经》/《尚书》/《礼记》/《周易》/《春秋》)

(七)从形式上来说,儒家不是宗教,只是一种思想学派。

        从……来说เป็นโครงสร้างสำนวนกล่าวนำถึงเหตุผล มุมมองหรือแนวคิดที่เป็นเหตุของผลที่จะกล่าวต่อไป

(八)据我的理解,儒家思想主要包括两个方面,一是个人的道德修养,……

        据……理解แปลว่า จากความเข้าใจของ…สามารถสรุปได้ว่า เป็นสำนวนเพื่อกล่าวถึงบทสรุปจากความเข้าใจ บางครั้ง อาจใช้ว่า ……了解    一窍不通เป็นสำนวน หมายถึงไม่มีความรู้แม้แต่น้อย

(九)简单地说,就是让老百姓怎么做一个好人,

        简单地说แปลว่า พูดอย่างง่ายๆ ก็คือ เป็นสำนวนใช้เพื่ออธิบายสรุปความให้เข้าใจง่าย

(十)我听说过,不就是 “三纲、五常” 嘛!

        สามหลัก หมายถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์ตามแบบแนวคิดลัทธิขงจื๊อสามรูปแบบ ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและขุนนาง ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูก ความสัมพันธ์ระหว่างสามีและภรรยา (君为臣纲/父为子纲/夫为妻纲) ห้าคุณธรรม หมายถึงคุณธรรมห้าประการที่จะทำให้ความสัมพันธ์สามรูปแบบนั้นแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ได้แก่ เมตตาธรรม มโนธรรม จริยธรรม ปัญญาและสัจจะ (// //)